tirsdag 1. juli 2014

Siste innlegg: Refleksjon og metodikken

Av: Svend Andreas Horgen, HiST (prosjektleder for PLN-prosjektet)

Prosjektet "PLN - personlig læringsnettverk" fikk støtte av Norgesuniversitetet i 2012 og 2013. Det er nå ferdig, og her er et avlsuttende blogginnlegg med noen refleksjoner og ikke minst lenker til resultatet. Kanskje innlegget også kan gi inspirasjon til andre Norgesuniversitetsprosjekter - vi tror at den arbeidsformen vi har brukt har mye for seg.

Deltakere i prosjektet var HiST (undertegnede som prosjektleder), HiNT og TISIP. Resultatet fra prosjektet er følgende leveranser, som vi mener er både konkrete og matnyttige for lærere som ønsker å lære mer om PLN:
Det har vært lærerikt å jobbe i prosjektet, takket være en flott og intiativrik prosjektgruppe som utfylte hverandre godt: Line Kolås (HiNT), Monica Storvik (HiST), Thorleif Hjeltnes (HiST), Tor Atle Hjeltnes (HiST) og undertegnede. Vi har samarbeidet godt via digitale verktøy som Lync (til prosjektmøter og webinarer), Google Docs (samskriving, utvikling av både lærestoff og metodikk samt prosjektadministrasjon), blogg (formidling av delresultater og innspill underveis), wiki (prosjektadministrasjon, idémyldring og formidling av sluttleveransen). Særlig nytteverdien av Google Docs må fremheves. Verktøyet er veldig funksjonsrikt og gjør at en kan jobbe mye mer effektivt enn med konvensjonelle verktøy. 

Vi takker også for veldig mange gode bidrag fra en rekke eksterne (lærere og fagpersoner) gjennom prosjektperioden: 
  • Vi arrangerte for eksempel flere webinarer underveis og et avsluttende webinar i flipped classroom-stil. På den måten har vi fått viktige innspill, tatt temperaturen på om det vi jobbet med faglig var relevant, og ikke minst fått spredd erfaringer. En annen fordel med webinarer er at de kan tas opp på video, og slik fungere som asynkrone ressurser i ettertid. En viktig erfaring er at slike webinarer (riktignok med litt redigering) kan inngå som lærestoff, som dokumentasjon og i metodikken vi har utviklet. 
  • Mange har lest, delt og kommentert på blogginnlegg vi har skrevet på denne bloggen. Takk for det! Selv om vi nå slutter med å skrive på bloggen, så vil den ligge lagret på Internett som et bidrag i kunnskapsutvikling om PLN. 
  • Det var over 30 påmeldte til PLN-faget som vi arrangerte høsten 2013 (de fleste jobber som lærere eller med utdanning). Gjennom dette faget fikk vi mange gode innspill både gjennom øvingsarbeider, diskusjoner i forumet og direkte kommunikasjon. De som tok faget måtte skrive blogginnlegg på egen blogg, og disse bloggene inneholder en rekke kunnskap om PLN som ligger på Internett. 
  • I 2012 svarte et tyvetalls personer på en undersøkelse om PLN, sendt ut via Twitter. Det gav nyttige data å jobbe videre med tidlig i prosjektperioden. 
  • Studenter som har tatt faget Sosiale medier (5 studiepoeng, IINI2004) har gitt nyttige tilbakemeldinger og har (sammen med en del andre tidligere studenter) svart på spørreundersøkelser om både nyttverdi av blogging og bruk av sitt personlige læringsnettverk i undervisning. 
Det er viktig med formidling fra denne type prosjekter. Både webinar og blogg er nevnt ovenfor som effektive og nyttige formidlingskanaler. I tillegg har vi vært heldige å bli invitert til både konferanser og seminarer for å holde foredrag/kurs om hva PLN er og hvordan det kan brukes i undervisningen. Vi har også skrevet flere papers i ulike foraer. Du kan se en komplett liste av resultater i wikien vår.

Figur: PLN-metodikk forklart gjennom den didaktiske relasjonsmodellen. Figuren er utviklet av Line Kolås. For forklaring til figuren, se PLN-metodikken
Som nevnt innledningsvis var PLN-faget (10 studiepoeng) og PLN-metodikken de viktigste leveransene fra dette prosjektet. En refleksjon er at selv om vi hadde en formening om hvordan både faget og metodikken skulle se ut ved prosjektets oppstart i 2012, har det vært veldig mye læring underveis og en del aha-opplevelser. Dersom prosjektet hadde hatt et spenn på bare 1 år ville en trolig ikke kommet fram til samme resultat. PLN er nokså komplekst fordi det er et nytt felt, og det trengs tid til å samle input fra ulike kilder og øke egen forståelse for PLN. Vi takker derfor Norgesuniversitetet som bevilget støtte for to år, og slik lot oss gå i dybden på feltet og gjøre en mer grundig jobb. 

Vi håper å ha bidratt med kunnskap om hva PLN er, hvordan det kan brukes i praksis og ikke minst hvordan det kan bidra positivt i undervisning og læring. Sjekk wikien for alle resultatene, og lykke til med PLN for de som ønsker å bruke det videre. Vi gjør forresten det selv i vår egen undervisning. Det nye MOOC-tilbudet til Høgskolen i Sør-Trøndelag "IKT i læring" som MOOC (15 studiepoeng, helt gratis, også det et Norgesuniversitetsprosjekt) vil bruke flere prinsipper som vi kom fram til i PLN-prosjektet. 

Til slutt avslutter jeg dette innlegget med den kompakte definisjonen vi kom fram til i fellesskap på et prosjektmøte før jul 2013: 

PLN står for personlig læringsnettverk og er en metode der studentene aktivt deltar i nettverk (både digitale og analoge) for å bygge kunnskap. Gjennom informasjonsinnhenting, kommunikasjon, samhandling og refleksjon, nås fastsatte læringsutbytter. Lærerens rolle blir veileder, tilrettelegger og motivator.

Det var nemlig en veldig interessant måte vi kom fram til denne definisjonen på, som vist i videoen nedenfor

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar